\r\nmobil porno\r\nrokettube\r\nporno video\r\nporno izle\r\n
Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. gegužės 26 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.


ES STRUKTŪRINIAI FONDAI

         Struktūriniai fondai yra Europos Sąjungos finansinis instrumentas, skirtas sumažinti regionų išsivystymo skirtumus ir skatinti menkiau išsivysčiusių regionų plėtrą. Lietuva, tapusi ES nare, turės galimybę gauti ženklią ES struktūrinių fondų finansinę paramą.

         Iš ES fondų finansuojami ekonomiškai naudingi, tačiau finansiškai negreit atsiperkantys projektai. Žinotina, kad tokia parama yra teikiama ne paskolų, o negrąžintinų subsidijų forma, kompensuojant faktines, patirtas išlaidas.

          Struktūrinių fondų lėšos Lietuvoje gali būti skiriamos tik Bendrojo programavimo dokumento (BPD) pagrindu. BPD – tai ES investicijų Lietuvai planavimo dokumentas, kuriame nustatoma šalies plėtros strategija, pateikiamas finansavimo priemonių ir uždavinių aprašymas bei būsimos paramos finansavimas. Šis dokumentas suteikia informacijos ir apie Lietuvos plėtros strategiją, išdėstomi 5 prioritetai: 1) socialinės ekonominės ūkio infrastruktūros plėtra; 2) žmogaus išteklių plėtra; 3) gamybos sektoriaus plėtra; 4) kaimo ir žuvininkystės plėtra; 5) techninė pagalba. Kiekviename iš prioritetų išvardinamos jų įgyvendinimo

remiamos veiklos. Finansuojamas gali būti kiekvienas projektas, kurio tikslas atitinka BPD apibrėžtus prioritetus ir priemones.

Verslumo skatinimo fondas teikia paskolas ir (ar) subsidijas labai mažoms, mažoms įmonėms, fiziniams asmenims, pradedantiems individualią veiklą arba verslą pagal verslo liudijimą, taip pat verslu užsiimančioms socialinėms įmonėms. Iš fondo galima gauti 86 tūkst. litų siekiančią paskolą. Teikiant lengvatines paskolas, pirmenybė teikiama bedarbiams, jaunimui iki 29 metų, vyresniems nei 50 metų žmonėms ir neįgaliesiems. Paskolos grąžinimo terminas – 3–5 metai, o paskolos teikimo intensyvumas – iki 90 proc. projekto vertės (t. y. 10 proc. projekto vertės turės sudaryti nuosavos lėšos). Planuojama taikyti paskolų teikimo lengvatines priemones: „Invegos“ valstybės garantijas, paskolos palūkanų kompensavimą, žemesnes palūkanų normas, dalies paskolos negrąžinimą įvykdžius 70–80 proc. verslo plano rodiklių. Planuojama, kad šia priemone bus galima naudotis nuo 2010 m. liepos vidurio.

Mažų kreditø teikimas – Ekonomikos skatinimo plano priemonė, pagal kurią galite gauti iki 350 tūkst. litų kreditą. Jo galima kreiptis į AB Šiaulių bankàą, AB Ūkio banką, UAB Medicinos banką ir AB „Parex“ banką. Mažus kreditus bankai gali teikti tik smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (SVV), kurie įregistruoti ir veiklą vykdo Lietuvos teritorijoje, taip pat projektams, kurie bus įgyvendinami Lietuvos teritorijoje. Daugiau informacijos – paskolas pagal šią priemonę teikiančių bankų interneto puslapiuose.

Garantijų fondas. Valstybës įmonë UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ INVEGA gali garantuoti bankui iki 80 proc. SVV subjekto gautos paskolos, skirtos SVV plėtrai, sumos. Kitos negarantuotos paskolos dalies grąžinimą bankas užsitikrina SVV subjekto pasiūlytais užstatais, įsikeisdamas už paskolos lėšas įsigyjamą turtą. Valstybės garantuojamos paskolos galima kreiptis į bet kurį Lietuvoje veikiantį banką, o jis kreipiasi į „Invegą“ dël garantijos.

„Dalinis paskolø palūkanų kompensavimas“. Naudojantis šia ekonomikos skatinimo priemone, SVV subjektams gali bûti kompensuojama 50 proc. paskolų palūkanų, jei paskola neviršija 2,5 mln. litų. Palūkanos kompensuojamos, jei paskola paimta garantuojant „Invegai“. Norint kreiptis paramos pagal šią priemonę, reikia pateikti prašymą ir SVV subjekto statuso deklaraciją.

Darbo birža teikia subsidijas darbo užmokesčiui kompensuoti, jei įgyvendinate remiamojo įdarbinimo priemones (įgūdžių įgijimo rėmimas, įdarbinimas subsidijuojant, viešieji darbai, rotacija). Šios subsidijos skiriamos dalinei darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų kompensacijai už įdarbintus darbo biržose registruotus darbo rinkoje papildomai remiamus bedarbius. Viešuosiuose darbuose gali būti įdarbinami ne tik bedarbiai, bet ir ne visą darbo laiką dirbantys ekonominius sunkumus patiriančių žmonių darbuotojai, įgūdžių įgijimo rėmimo priemonės atveju – apie atleidimą iš darbo įspėti darbuotojai

Rizikos kapitalo fondai turëtų sulaukti mažų ir vidutinių įmonių, turinčių didelį augimo potencialą, dėmesio. Fondų valdytojai investuoja į įmonės akcinį kapitalą (nuosavybės dalis bendrovėje, kurią sudaro investuotojams išleistos akcijos) arba į iš dalies akcinį kapitalą (finansines priemones, kurių grąža savininkui dažniausia grindžiama bendrovės pelnu arba nuostoliu) įmonių pradinio augimo (pradinio, ankstyvo augimo ir plëtros) stadijose. Ðiai finansinei priemonei įgyvendinti atrinktos dvi rizikos kapitalo fondų valdytojų komandos – „BaltCap“ ir „LitCapital“, abiems skirta po 48 mln. litų (14 mln. eurų) Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Šiandien jau galima kreiptis į UAB „BaltCap Management“, kuri į savo įsteigtą SVV rizikos kapitalo fondą pritraukė 30 proc. privačių investuotojų lėšų (beveik 21 mln. litų (6 mln. eurų)), sutartį su „LitCapital“ planuojama pasirašyti artimiausiu metu. Numatyta, kad fondas gyvuos 10 metų su galimybe pratęsti šią veiklą dar 2 metams. Per 4–5 metų investicinį periodą valdytojai fondų lėšas investuos į mažas ir vidutines įmones, turinčias didelį augimo potencialą.

                             Paraiškų teikimo ir finansavimo tvarka. Nustatytos formos paraiška teikiama ir registruojama atitinkamoje įgyvendinančioje institucijoje. Tada paraiškos teikiamos nagrinėti ir tvirtinti atitinkamam Projektų atrankos komitetui, o priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo su projekto teikėju sudaroma sutartis.

 



































Naujienų prenumerata