Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. balandžio 7 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.


Darbo vietų steigimo subsidijavimu siekiama skatinti darbdavius steigti naujas darbo vietas arba pritaikyti esamas prie bedarbio negalios, įdarbinant juos pagal neterminuotą darbo sutartį.

Bendrosios nuostatos

Darbo vietų steigimo subsidijavimą reglamentuoja LR Užimtumo rėmimo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 73-2762, 2009, Nr.86-3638) 29 ir 30 str., LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 patvirtintas "Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas" (Žin., 2009, Nr. 98-4133).

Būtinos sąlygos

Pasiūlymus dėl darbo vietų steigimo darbo biržai gali teikti darbdaviai, kurie:

 • turi nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms įsteigti;
 • nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ar nevykdantys restruktūrizacijos;
 • neturi likviduojamos įmonės statuso;
 • neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

Subsidija gali būti skiriama darbdaviams, steigiantiems darbo vietas šių registruotų darbo biržoje darbingo amžiaus asmenų įdarbinimui:

 • neįgaliųjų, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
 • neįgaliųjų, kuriems nustatytas 30-55 procentų darbingumo lygis arba vidutinis arba lengvas neįgalumo lygis.

Įsteigta (pritaikyta) darbo vieta turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo biržų siųstų asmenų įdarbinimo.

Finansavimo sąlygos

Subsidijos dydis vienai darbo vietai įsteigti ar pritaikyti negali viršyti 40 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios paraiškos pateikimo dieną, dydžių.

Darbdaviai savo lėšomis privalo apmokėti ne mažiau kaip darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų:

 • 35 proc.- steigdami (pritaikydami) darbo vietas neįgaliesiems, kuriems nustatytas 45-55 darbingumo lygis;
 • 30 proc. - steigdami (pritaikydami) darbo vietas neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
 • 20 proc. - steigdami (pritaikydami) darbo vietas neįgaliesiems, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis.

Svarbu žinoti!

Subsidija skiriama finansuoti šioms išlaidoms:

 • įrengimams, įrangai, techninės pagalbos priemonėms (neįgaliesiems) ir kitoms darbo priemonėms, reikalingoms darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti, montuoti ir pritaikyti;
 • darbo vietos ir darbuotojui reikalingoms licencijoms ir leidimams įsigyti;
 • mokymui, kai steigiamai darbo vietai reikalingos profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos, kurioms įgyti darbo birža neorganizuoja profesinio mokymo;  
 • patalpų remontui, kuris reikalingas darbo vietai įrengti (pritaikyti) (subsidija šiai išlaidų rūšiai negali viršyti 50 proc. visos subsidijos dydžio);
 • reklamai;
 • ilgalaikiam materialiojo turto draudimui. Ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti buvo naudota subsidija, privaloma apdrausti maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia pasirinkta bendrovė.

Panaikinus įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą, darbdaviai teritorinei darbo biržai turi grąžinti:

 • Visą subsidiją, kai darbo vieta panaikinama per 12 mėn. laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo);
 • 80 proc. subsidijos, kai darbo vieta panaikinama 13-24 mėnesį nuo  jos įsteigimo(pritaikymo);
 • 50 proc. subsidijos, kai darbo vieta panaikinama 25-36 mėnesį  nuo  jos įsteigimo(pritaikymo).

Išsamią informaciją apie darbo vietų steigimo subsidijavimo įgyvendinimą teikia

http://www.ldb.lt/TDB/sakiai/Puslapiai/default.aspx .Naujienų prenumerata