Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2018 m. gegužės 22 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.


SVV subjektas, kreipdamasis į banką ar kitą kredito įstaigą dėl paskolos verslui pradėti ar plėsti, dažnai susiduria su bankui nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema. INVEGA padeda išspręsti šią problemą, garantuodama pirmos paskolos dalies grąžinimą bankui iki 80 proc. paskolos sumos. Likusios negarantuotos paskolos dalies grąžinimą bankas užsitikrina SVV subjekto pasiūlytais užstatais, įsikeisdamas už paskolos lėšas įsigyjamą turtą.

KAIP GAUTI INVEGOS GARANTIJĄ?

SVV subjektas, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, kreipiasi į banką ar kitą kredito įstaigą (pvz., kredito uniją), kuri sutinka kredituoti jo verslo projektą su INVEGA garantija, ir derasi dėl paskolos sąlygų (paskolos sumos, valiutos, trukmės, grąžinimo grafiko, palūkanų normos ir kt.). Bankas, priimdamas sprendimą kredituoti, sprendžia, ar jam pakanka užstato. Jei trūksta, tuomet bankas kreipiasi į INVEGĄ dėl garantijos suteikimo ir pateikia reikiamus dokumentus.

KOKIOMS PASKOLOMS TEIKIAMOS GARANTIJOS?

INVEGA garantuoja už paskolas, skirtas:
• materialioms investicijoms – ilgalaikiam turtui pirkti, statyti, remontuoti ar rekonstruoti;
• nematerialioms investicijoms – technologijų perėmimui įsigyjant patentus, licencijas ar kitas nepatentuotinas technines žinias.
• Apyvartinėms lėšoms.
• Įmonės lėšomis (ne anksčiau kaip per paskutinius 3 mėnesius iki prašymo suteikti garantiją gavimo ir registravimo dienos) apmokėtoms investicijoms refinansuoti. Tokiu atveju kartu su prašymu suteikti garantiją turi būti pateikti išlaidas ir apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai.

KOKIOMS PASKOLOMS GARANTIJOS NETEIKIAMOS?

INVEGA negarantuoja paskolų, suteikiamų projektams, susijusiems su žemės ūkio produktų, miško, žuvininkystės ir akvakultūrų auginimu, gamyba, pirminiu perdirbimu. Produktų, kurių auginimui, gamybai, pirminiam perdirbimui negali būti teikiamos INVEGOS garantijos, sąrašas yra patvirtintas prie ES sutarties.

INVEGA negarantuoja paskolų, suteikiamų krovinių vežimu užsiimančių įmonių projektams, skirtiems krovininių transporto priemonėms įsigyti.

INVEGA taip pat negarantuoja už paskolas, kurių lėšomis įsigytas turtas gali būti naudojamas ir asmeniniais (ne verslo) tikslais.

KOKIA MAKSIMALI GARANTIJOS SUMA?

Jei verslo subjektas veikia 3 metus ir ilgiau, maksimali garantijos suma gali būti 5 mln. Lt. Jei yra gautos kelios garantijos, garantijų likučių suma neturi viršyti 5 mln. Lt. Garantijos suma gali būti nuo 30 iki 80 proc. paskolos sumos.

Jei verslo subjektas veikia trumpiau nei 3 metus maksimali garantijos suma yra 2 mln. Lt, o kai yra gautos kelios garantijos, jų likučių suma neturi viršyti 2 mln. Lt.

UŽSTATAI

Paskolos gavėjas INVEGOS garantuojamos paskolos grąžinimui užtikrinti turi įkeisti už paskolos lėšas perkamą, statomą, remontuojamą ar rekonstruojamą įmonės ilgalaikį materialųjį turtą.
Už paskolos lėšas perkamas turtas gali būti neįkeičiamas, jei įkeitimui yra pateikiamas kitas likvidesnis ir ne mažesnės vertės kaip už paskolos lėšas perkamas turtas ir šio įkeitimo pakanka projekto vykdymo rizikai minimizuoti. 

PASKOLOS GAVĖJO DALYVAVIMAS PROJEKTO FINANSAVIME

Investicinės paskolos atveju

Tuo atveju, kai už paskolos lėšas įsigytas, statomas, remontuojamas ar rekonstruojamas turtas yra įkeičiamas bankui, įmonės dalyvavimas ne mažiau kaip 20 proc. (įmonių iki 12 mėnesių amžiaus atveju  – ne mažiau kaip 10 procentų) projekto vertės gali būti užskaitomas:
• investuojant/investavus įmonės nuosavas lėšas į projekto investicinę dalį,
• įkeičiant bankui turimą įmonės nuosavą ilgalaikį materialųjį turtą ar įmonės akcininko ar savininko savo asmeninį ar kitą turtą. Įkeičiamo turto  vertė skaičiuojama atsižvelgiant į jo likvidacinę/priverstinio pardavimo kainą ir turi būti ne mažiau kaip 20 proc.įmonės nuosavomis lėšomis reikalaujamų atlikti mokėjimų  (įmonių iki 12 mėnesių amžiaus atveju – ne mažiau kaip 10 procentų).

Įmonė turi dalyvauti projekte nuosavomis lėšomis ar turtu iki paskolos panaudojimo pradžios arba proporcingai vienu metu su paskolos lėšų panaudojimu.

Vien tik už garantuojamos paskolos lėšas įsigytas ir įkeičiamas turtas nelaikomas įmonės dalyvavimu projekto finansavime.

Apyvartinės paskolos atveju

Dalyvavimas gali būti užskaitomas:
• įkeičiant bankui įmonės nuosavą ilgalaikį materialųjį turtą ne mažesnės kaip 20 proc. (įmonių iki 12 mėnesių amžiaus atveju – ne mažiau kaip 10 procentų) finansuojamo projekto vertės (įkeičiamas turtas vertinamas likvidacine/priverstinio pardavimo verte);
• įmonei neturint pakankamai arba dėl pateisinamų priežasčių negalint įkeisti bankui priimtino turto, yra vertinamas įmonės nuosavo kapitalo ir turto santykis ir jis turi būti ne mažesnis kaip 20 proc. (įmonių iki 12 mėnesių amžiaus atveju – ne mažiau kaip 10 procentų). Rodiklis skaičiuojamas įvertinus imamą paskolą.

GARANTIJOS ATLYGINIMAS

Už suteiktą garantiją paskolos gavėjas turėtų sumokėti vienkartinį garantijos atlyginimą. Garantijos atlyginimo dydis priklauso nuo įmonės amžiaus. Įmonėms, veikiančioms iki 3 metų, nustatytas 4 proc. nuo garantijos sumos dydis, o įmonėms, veikiančioms 3 metus ir ilgiau, – 3 proc. nuo garantijos sumos dydis.
Šiuo metu  valstybė skatina ir remia įmones, imančias paskolas su INVEGOS garantija, sumokėdama už įmonę dalį garantijos atlyginimo.

Garantijos atlyginimas subsidijuojamas iki 2 mln. Lt garantijos sumos. 2 mln. Lt garantijos sumos perviršis nėra subsidijuojamas ir SVV subjektas turi sumokėti visą kainą. (Garantijos atlyginimo subsidijavimo nuostatų 8.2 p.)

Subsidijavimo tarifas priklauso nuo įmonės amžiaus ir įmonės SVV statuso.  Paskolos gavėjams, SVV subjektams, subsidijuojama 3/4, 2/3 arba  1/2INVEGOS garantijos atlyginimo:
• Naujoms įmonėms (veikiančioms trumpiau nei 3 metus) subsidijuojama 3/4 garantijos atlyginimo (paskolos gavėjas moka 1 proc.).
• Labai mažoms (mikroįmonėms) ir mažoms įmonėms, veikiančioms 3 metus ir ilgiau, subsidijuojama 2/3 garantijos atlyginimo (paskolos gavėjas moka 1 proc.).
• Vidutinėms įmonėms, veikiančioms 3 metus ir ilgiau ir kuriose dirba mažiau kaip 250 darbuotojų, subsidijuojama 1/2 garantijos atlyginimo (paskolos gavėjas moka 1,5 proc.).
Taigi įmonės už INVEGOS suteikiamas garantijas, INVEGAI turi sumokėti tik 1 proc. arba 1,5 proc. garantijos atlyginimą nuo garantijos sumos (Garantijos atlyginimo subsidijavimo nuostatų 9 p.).

Jeigu SVV subjektas turi kelias garantijas, tokiu atveju sumuojami garantijų likučiai. Garantijos atlyginimas subsidijuojamas, jei garantijų likučių suma yra iki 2 mln. Lt.

SVV subjekto amžiui įvertinti atskaitos taškas – prašymo suteikti garantiją gavimo ir registravimo INVEGOJE data.

Garantijos atlyginimo skaičiavimo pavyzdžiai

1 pavyzdys

Įmonė A yra maža įmonė, veikianti dvejus metus, ir ima iš banko 200 000 Lt paskolą su INVEGOS garantija. Garantija yra 80 proc. paskolos sumos (160 000 Lt). Įmonė A kitų paskolų su INVEGOS garantija neturi.
Garantijos atlyginimas yra 4 proc. nuo 160 000 Lt, t. y. 6 400 Lt, iš kurių 1/4 (1 600 Lt) sumoka įmonė A, o 3/4 (4 800 Lt) už įmonę sumoka valstybė.

2 pavyzdys

Įmonė B yra vidutinė įmonė, veikianti penkerius metus, ir ima iš banko 4 000 000 Lt paskolą su INVEGOS garantija. Garantija yra 70 proc. paskolos sumos (2 800 000 Lt). Įmonė B kitų paskolų su INVEGOS garantija neturi.
Garantijos atlyginimas yra 3 proc. nuo 2 800 000 Lt (84 000 Lt). Iki 2 mln. sumos vykdomas dalinis garantijos atlyginimo subsidijavimas, todėl įmonė B moka 1/2 garantijos atlyginimo nuo 2 mln. Lt sumos (2 mln. Lt*3 proc.*1/2 = 30 000 Lt, likusią 1/2 garantijos atlyginimo nuo 2 mln. Lt sumos (30 00 Lt) už įmonę B sumoka valstybė. Nuo perviršio (t. y. nuo 800 000 Lt) įmonė B sumoka visą garantijos atlyginimą (800 000 Lt * *3 proc. = 24 000 Lt). Iš viso įmonė sumoka 54 000 LT.


3 pavyzdys

Įmonė C yra maža įmonė, veikianti penkerius metus, ir ima iš banko 2 000 000 Lt paskolą su INVEGOS garantija. Garantija yra 80 proc. paskolos sumos (1 600 000 Lt). Įmonė C turi paskolą su INVEGOS garantija, garantijos likutis 500 000 Lt.
Garantijos atlyginimas yra 3 proc. nuo 1 600 000 Lt (48 000 Lt).Bendras garantijų sumų likutis yra 2 100 000 Lt. Iki 2 mln. sumos vykdomas dalinis garantijos atlyginimo subsidijavimas, o už perviršį –(100 000 Lt) – ne . Todėl įmonė C moka 1/3 garantijos atlyginimo nuo 1 500 000 Lt sumos (1 500 000 Lt*3 proc.*1/3 = 15 000 Lt, likusius  2/3 garantijos atlyginimo iki 2 mln. Lt sumos (30 000 Lt) už įmonę C sumoka valstybė. Nuo perviršio (t. y. nuo 100 000 Lt) įmonė C sumoka visą garantijos atlyginimą (100 000 Lt * *3 proc. = 3 000 Lt). Iš viso įmonė sumoka 18 000 Lt.

INVEGOS garantija, dalinis garantijos atlyginimo ir palūkanų subsidijavimas, yra nereikšmingos valstybės pagalbos verslui formos, teikiamos pagal de minimis taisyklę, t. y. per 3 metus suteikta pagalba negali viršyti 690 560 Lt.

 INVEGA gali suteikti garantijas už paskolas, kurias smulkaus verslo subjektams suteikia šios kredito įstaigos:

AB Šiaulių bankas

AB Ūkio bankas

AB bankas "NORD/LB Lietuva"

"Swedbank"

AB Parex bankas

AB SEB  bankas

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

AB bankas "Snoras"

UAB Medicinos bankas

Nordea Bank Lietuva

AS UniCredit Bank Lietuvos skyrius

Lietuvos kredito unijos

AB bankas "Finasta"Naujienų prenumerata