Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2018 m. gegužės 22 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.


Kas yra Verslumo skatinimo priemonė ir kaip ji įgyvendinama?

Verslumo skatinimo priemonės tikslas – sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms, fiziniams asmenims pradėti savo verslą, taip pat socialinėms įmonėms plėtoti savo verslą, naudojantis finansų inžinerijos priemone, tuo skatinant verslumą ir savarankišką užimtumą bei naujų darbo vietų kūrimą. Priemonės įgyvendinimas (paskolų teikimas ir (ar) subsidijos) bus derinamos su pradedančiųjų verslą mokymu ir konsultavimu, pagalba rengiant bei įgyvendinant verslo planus.
Įgyvendinant Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Verslumo skatinimas“ (toliau – Priemonė) yra steigiamas Verslumo skatinimo fondas, paskiriamas fondo valdytojas, viešųjų pirkimų būdu atrinksiantis finansų inžinerijos priemonės valdytoją (-us) (finansų instituciją). Priemonės valdytojas teiks paskolas ir (ar) subsidijas labai mažoms, mažoms įmonėms, fiziniams asmenims, pradedantiems verslą ir socialinėms įmonėms, plėtojančioms verslą, derindamas su pradedančiųjų verslą mokymu ir konsultavimu.

2009 m. gruodžio 30 d. buvo pasirašyta trišalė sutartis tarp Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM), Finansų ministerijos (FM) ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), kuria steigiamas Verslumo skatinimo fondas. Šio fondo valdytoju paskirta INVEGA. 

*Terminai yra maksimalūs, nustatyti įvertinus visas galimas rizikas ir reikalavimus viešųjų pirkimų procedūroms.

Mokymo ir konsultavimo veiklos bus įgyvendinamos keliais etapais*:
1) asmens verslumo gebėjimų įvertinimas. Neturintiems verslumo žinių ir patirties bus organizuojami bendrieji mokymai (pvz., apie įmonių steigimą, verslo plano rengimą, finansinę apskaitą ir pan.);
2) konsultacijos dėl verslo planų rengimo;
3) konsultacijos gavusiems paskolą ir pradedantiems verslą.

*Mokymai ir konsultavimas nėra privalomos veiklos. Jeigu nustatoma, kad asmuo turi verslumo žinių ir patirties, savo jėgomis parengęs verslo planą jis gali iš karto prašyti paskolos.

 

Paskolų teikimo sąlygos

Paskolų gavėjai:
1) fiziniai asmenys, norintys pradėti verslą;
2) registruoti ir veikiantys ne ilgiau nei vienerius metus: labai mažos, mažos  įmonės bei  fiziniai asmenys, dirbantys pagal individualią veiklą arba verslo liudijimą:
labai mažos ir mažos įmonės reiškia labai mažas ir mažas įmones, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB bei ją įgyvendinančiame Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;
- fiziniai asmenys, dirbantys pagal individualią veiklą arba verslo liudijimą reiškia verslininkus, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.
3) socialinės įmonės, plėtojančios verslą:
socialinės įmonės reiškia socialines įmones, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatyme.

Tinkamos veiklos sritys: tinkamos visos veiklos sritys, išskyrus 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1998/2006 „dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai“ 1 straipsnio 1 dalyje nustatytas išimtis.
Netinkamas veiklos sritis nustatančius dokumentus galite rasti čia:
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=49007&p_query=&p_tr2=2 (I priedas)
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=51754&p_query=&p_tr2=2

Paskolos dydis – iki 86 tūkst. Lt.
Paskolos grąžinimo terminas – 3-5 metai.
Paskolos teikimo intensyvumas – iki 90 proc. projekto vertės (t. y. 10 proc. projekto vertės turės sudaryti nuosavos lėšos).

Planuojamos taikyti paskolų teikimo lengvatinės priemonės:
-    INVEGA valstybės garantija;
-    paskolos palūkanų kompensavimas;
-    žemesnės palūkanų normos ar dalies paskolos negrąžinimas įvykdžius 70-80 proc. verslo plano rodiklių.

Planuojamos taikyti palankesnės paskolų teikimo sąlygos prioritetinėms grupėms:
-    bedarbiams,
-    neįgaliesiems,
-    jaunimui iki 29 m.,
-    vyresniems kaip 50 m. asmenims.

Kol nėra atrinktas finansų inžinerijos priemonės valdytojas (-ai) (finansų institucija), negalime įvardyti konkrečių paskolų teikimo sąlygų (pvz., palūkanų normos).

Daugiau informacijos galite gauti nurodytais kontaktiniais adresais:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Vivulskio g. 11
LT-03610 Vilnius
Vyr. specialistė Žaneta Maskaliovienė
Tel. (8 5 ) 266 8193
El. p. zmaskalioviene@socmin.lt

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
J. Tumo-Vaižganto g. 8A/2
LT-01512 Vilnius
Skyriaus vedėjas Ramūnas Dilba
Tel. (8 5 ) 219 4437
El. p. r.dilba@finmin.lt

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
Konstitucijos pr. 7
LT-09308 Vilnius
Projektų vadovė Vilija Šveikauskienė
Tel. (8 5 ) 210 7510
El. p.  vilija.sveikauskiene@invega.lt

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacijaNaujienų prenumerata