\r\nmobil porno\r\nrokettube\r\nporno video\r\nporno izle\r\n
Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. gegužės 26 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.


NUTARIMAS

DĖL TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ, TRADICINIŲ AMATŲ MOKYMO PROGRAMŲ, TRADICINIŲ MUGIŲ SERTIFIKAVIMO, TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRŲ SERTIFIKAVIMO IR ATESTAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. gegužės 21 d. Nr. 529

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 77-3043) 6 straipsnio 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisykles (pridedama).

Ministras Pirmininkas                                                                        Gediminas Kirkilas

Žemės ūkio ministrė                                                                          Kazimira Danutė Prunskienė

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. 529

 

 

TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ, TRADICINIŲ AMATŲ MOKYMO PROGRAMŲ, TRADICINIŲ MUGIŲ SERTIFIKAVIMO, TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRŲ SERTIFIKAVIMO IR ATESTAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisyklės (toliau vadinama – šios taisyklės) nustato tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių ir tradicinių amatų meistrų sertifikavimo, atestavimo ir atitikimo nustatytus reikalavimus priežiūros tvarką.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 77-3043) (toliau vadinama – Tautinio paveldo produktų įstatymas) ir kiti teisės aktai.

II. TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ, TRADICINIŲ AMATŲ MOKYMO PROGRAMŲ, TRADICINIŲ MUGIŲ SERTIFIKAVIMAS

3. Tautinio paveldo produktus, tradicinių amatų mokymo programas, tradicines muges sertifikuoja Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi ekspertų komisijos (-ų) teikimu. Ekspertų komisiją (-as) ir darbo reglamentą tvirtina žemės ūkio ministras.

4. Pareiškėjais sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicinių amatų mokymo programas, tradicines muges gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat užsienio juridinių asmenų filialai (toliau vadinama – pareiškėjas).

5. Pareiškėjas, norėdamas sertifikuoti tautinio paveldo produktą, tradicinių amatų mokymo programą, tradicinę mugę (toliau vadinama – sertifikuojamas objektas), kreipiasi į Žemės ūkio ministeriją ir pateikia šiuos užpildytus dokumentus:

5.1. prašymą (šių taisyklių 1 priedas);

5.2.  aprašą, kuriame pateikiama ši detali informacija:

5.2.1. sertifikuojamo objekto pavadinimas;

5.2.2. sertifikuojamo objekto sritis, rūšis ir (ar) porūšis pagal žemės ūkio ministro patvirtintą Tautinio paveldo produktų klasifikatorių ir (arba) Tradicinių amatų sąvadą;

5.2.3. sertifikuojamo objekto grupė pagal Tautinio paveldo produktų įstatymo 12 straipsnį;

5.3. kitus priedus ir (arba) pažymas (sertifikuojamo objekto tradicines savybes įrodančių dokumentų kopijas ir (arba) vaizdinę medžiagą).

6. Prašymas ir visi dokumentai turi būti pateikti spausdintine ir elektronine (įrašyta į kompiuterinę laikmeną Word ir (arba) Pdf formatu) formomis.

7. Žemės ūkio ministerija, gavusi šių taisyklių 5 punkte nurodytus dokumentus, juos patikrina ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša pareiškėjui, ar pateikti visi reikiami dokumentai; jeigu ko nors trūksta, nurodo trūkstamus. Pateikus reikiamus dokumentus, visi dokumentai įregistruojami pateiktų dokumentų tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų ir tradicinių mugių sertifikatui gauti apskaitos žurnale.

8. Žemės ūkio ministerija visus pareiškėjo pateiktus dokumentus perduoda ekspertų komisijai.

9. Ekspertų komisija įvertina sertifikuojamo objekto atitiktį šioms taisyklėms, žemės ūkio ministro patvirtintiems Tautinio paveldo produktų, amatų meistrų, tradicinių amatų mokymo programų ir tradicinių mugių tradicijos atitikties kriterijams ir Lietuvos etnokultūros tradicijas atitinkantiems kokybiniams ypatumams (toliau vadinama – Atitikties kriterijai) ir jį priskiria A arba B kategorijai pagal Tautinio paveldo produktų įstatymo 13 straipsnį.

10. Ekspertų komisijos reikalavimu pareiškėjas pateikia papildomą informaciją, kurios reikia sertifikuojamo objekto atitikčiai Atitikties kriterijams ir (ar) kategorijai įvertinti.

11. Ekspertų komisija ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų gavimo dienos parengia teikimą Žemės ūkio ministerijai dėl sertifikuojamo objekto pripažinimo arba nepripažinimo tautinio paveldo produktu, tradicinių amatų mokymo programa, tradicine muge. Teikime Žemės ūkio ministerijai nurodoma pareiškėjo vardas ir pavardė (pavadinimas), asmens kodas (kodas), gyvenamosios vietos adresas (buveinės adresas) ir ekspertų komisijos motyvuota išvada dėl prašymo.

12. Vadovaujantis ekspertų komisijos teikimu, sertifikuojamų objektų sąrašus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo Žemės ūkio ministerijoje dienos įsakymu tvirtina žemės ūkio ministras.

13. Žemės ūkio ministerija apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių taisyklių 12 punkte nurodyto įsakymo priėmimo dienos informuoja pareiškėją. Jeigu priimamas neigiamas sprendimas, pareiškėjui siunčiamas šio sprendimo nuorašas, kuriame nurodomi tokio sprendimo motyvai ir jo apskundimo tvarka.

14. Sertifikuojamam objektui, pripažintam tautinio paveldo produktu, tradicinių amatų mokymo programa, tradicine muge, Žemės ūkio ministerija išduoda sertifikatą (šių taisyklių 2–4 priedai) ir suteikiama teisė naudoti tautinio paveldo produktų ženklą (toliau vadinama – ženklas).

15. Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikatų pildymo, apsaugos užtikrinimo ir spausdinimo tvarką ir tautinio paveldo produktų tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių ženklus ir jų naudojimo tvarką tvirtina žemės ūkio ministras.

16. Išdavus sertifikatą, pareiškėjas ir sertifikuotas objektas registruojami tautinio paveldo produktų ir tradicinių amatininkų informacinėje sistemoje.

III. TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRŲ SERTIFIKAVIMAS IR ATESTAVIMAS

17. Tradicinių amatų meistrus sertifikuoja ir atestuoja Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi ekspertų komisijos teikimu. Ekspertų komisijos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina žemės ūkio ministras.

18. Pareiškėjais gali būti tradiciniai amatininkai.

19. Pareiškėjas, norėdamas sertifikuotis tradiciniu amatų meistru, kreipiasi į Žemės ūkio ministeriją ir pateikia šiuos užpildytus dokumentus:

19.1. prašymą (šių taisyklių 5 priedas);

19.2. patirties ir (ar) praktinės veiklos tradicinių amatų srityje aprašymą;

19.3. pareiškėjo sertifikuoto (-ų) tautinio paveldo produkto (-ų) sertifikatų kopijas;

19.4. kitų dokumentų, įrodančių, kad tradicinis amatininkas atitinka Atitikties kriterijus, kopijas.

20. Šių taisyklių 19 punkte nurodyti dokumentai pateikiami pagal 6 punkte nustatytus reikalavimus. 

21. Žemės ūkio ministerija, gavusi šių taisyklių 19 punkte nurodytus dokumentus, juos patikrina ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša pareiškėjui, ar pateikti visi reikiami dokumentai; jeigu ko nors trūksta, nurodo trūkstamus. Pateikus reikiamus dokumentus, visi dokumentai įregistruojami pateiktų dokumentų tradicinio amatininko pažymėjimui gauti apskaitos žurnale.

22. Žemės ūkio ministerija visus pareiškėjo pateiktus dokumentus perduoda ekspertų komisijai.

23. Ekspertų komisija įvertina pareiškėjo atitiktį šioms taisyklėms ir Atitikties kriterijams.

24. Ekspertų komisijos reikalavimu pareiškėjas pateikia papildomą informaciją, kurios reikia jo atitikčiai Atitikties kriterijams įvertinti.

25. Ekspertų komisija ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų gavimo dienos parengia teikimą Žemės ūkio ministerijai dėl tradicinio amatininko pripažinimo arba nepripažinimo tradicinių amatų meistru. Teikime Žemės ūkio ministerijai nurodoma pareiškėjo vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ir ekspertų komisijos motyvuota išvada dėl prašymo.

26. Vadovaujantis ekspertų komisijos teikimu, tradicinių amatų meistrų sąrašus ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo jų gavimo Žemės ūkio ministerijoje dienos įsakymu tvirtina žemės ūkio ministras.

27. Žemės ūkio ministerija apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių taisyklių 26 punkte nurodyto įsakymo priėmimo dienos informuoja pareiškėją. Jeigu priimamas neigiamas sprendimas, pareiškėjui siunčiamas šio sprendimo nuorašas, kuriame nurodomi tokio sprendimo motyvai ir jo apskundimo tvarka.

28. Tradiciniam amatininkui, pripažintam tradicinių amatų meistru, 5 metų laikotarpiui išduodamas tradicinių amatų meistro pažymėjimas (šių taisyklių 6 priedas) (toliau vadinama – pažymėjimas).

29. Norėdami pratęsti pažymėjimo galiojimą ateinantiems 5 metams, tradicinių amatų meistrai turi atestuotis.

30. Tradicinių amatų meistrai atestuojami šių taisyklių 19–27 punktuose nustatyta tvarka, papildomai pateikę praktinės veiklos per pastaruosius 5 metus aprašymą (ekspertų komisijos reikalavimu – papildomą informaciją apie praktinę veiklą).

31. Pažymėjimų pildymo, apsaugos užtikrinimo ir spausdinimo tvarką tvirtina žemės ūkio ministras.

32. Išdavus pažymėjimą, tradicinių amatų meistras registruojamas tautinio paveldo produktų ir tradicinių amatininkų informacinėje sistemoje.

IV. SERTIFIKUOJAMŲ OBJEKTŲ IR TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRŲ ATITIKIMO NUSTATYTUS REIKALAVIMUS PRIEŽIŪRA

33. Žemės ūkio ministerija, pasitelkusi ekspertus, kartą per metus atlieka sertifikuojamų objektų ir tradicinių amatų meistrų atitikimą šių taisyklių reikalavimus ir Atitikties kriterijus patikrą. Atsižvelgdama į planinės patikros rezultatus, Žemės ūkio ministerija turi teisę atlikti neplanines patikras be išankstinio įspėjimo. Patikros komisiją ir patikros tvarką tvirtina žemės ūkio ministras.

34. Nustačius pažeidimus, taikomos šios sankcijos:

34.1. įspėjimas tais atvejais, kai galima pašalinti trūkumus. Žemės ūkio ministerija nustato iki vieno mėnesio terminą, per kurį privaloma pašalinti trūkumus ir apie tai pranešti šiai ministerijai;

34.2. sertifikato ir (ar) pažymėjimo galiojimo sustabdymas, kai, paskyrus įspėjimą, trūkumai laiku nepašalinti. Žemės ūkio ministerija nustato iki 6 mėnesių sertifikato ir (ar) pažymėjimo galiojimo sustabdymo laikotarpį, per kurį privaloma pašalinti trūkumus ir apie tai pranešti šiai ministerijai;

34.3. sertifikato ir (ar) pažymėjimo anuliavimas, kai, sustabdžius sertifikato ir (ar) pažymėjimo galiojimą, trūkumai laiku nepašalinami. Tokiu atveju prarandama teisė naudotis sertifikatu ir (ar) pažymėjimu, valstybės parama (Tautinio paveldo produktų įstatymo 19 straipsnis) ir kitomis susijusiomis teisėmis.

35. Sprendimą dėl įspėjimo ar sertifikatų ir (ar) pažymėjimų galiojimo sustabdymo priima patikros komisija.

36. Sprendimą dėl sertifikatų ir (ar) pažymėjimų anuliavimo patikros komisijos teikimu priima žemės ūkio ministras. Informacija apie anuliavimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įsakymo įsigaliojimo dienos skelbiama tautinio paveldo produktų ir tradicinių amatininkų informacinėje sistemoje ir oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“.

V. Žemės ūkio mINISTERIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

37. Žemės ūkio ministerija turi teisę sudaryti darbo grupes ir pasitelkti ekspertus sertifikavimo ir atestavimo funkcijoms atlikti.

38. Žemės ūkio ministerija privalo teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti asmens duomenų ir informacijos, kuri sudaro komercinę (gamybinę) paslaptį, konfidencialumą, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis.

VI. PAREIŠKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

39. Pareiškėjas turi teisę:

39.1. dalyvauti ekspertų komisijos posėdžiuose;

39.2. teisės aktų nustatyta tvarka skųsti Žemės ūkio ministerijos ir (ar) ekspertų komisijos veiksmus ir priimtus sprendimus.

40. Pareiškėjas privalo:

40.1. laikytis visų teisės aktuose nustatytų privalomųjų reikalavimų, taikomų žemės ūkio ir maisto produktų, kitų dirbinių ir gaminių gamybos ar perdirbimo ir paslaugų teikimo procese;

40.2. laikytis šių taisyklių ir Atitikties kriterijų reikalavimų;

40.3. pateikti Žemės ūkio ministerijai visą reikiamą informaciją ir dokumentus, kurių reikia sertifikavimo, atestavimo ir priežiūros funkcijoms atlikti;

40.4. pranešti Žemės ūkio ministerijai apie visus pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos nustatant sertifikato ir (arba) pažymėjimo galiojimą ir šių taisyklių reikalavimų neatitikimus, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykusio pasikeitimo dienos;

40.5. nenaudoti ženklo ar su juo susijusios reklaminės medžiagos, jeigu sertifikato ir (arba) pažymėjimo galiojimas yra sustabdytas ar anuliuotas;

40.6. užtikrinti, kad sertifikatas ir (arba) pažymėjimas ar koks nors kitas su sertifikavimu ar atestavimu susijęs dokumentas ar jo dalis nebūtų naudojami klaidinančiu būdu.

 

––––––––––––––––

 


Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisyklių

1 priedas

(Prašymo sertifikuoti tautinio paveldo produktą, tradicinių amatų mokymo programą, tradicinę mugę formos pavyzdys)

 

___________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________

(juridinio asmens r. k. ar fizinio asmens a. k., adresas, tel. Nr., faksas, el. paštas)

 

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministerijai

PraŠYMAS SERTIFIKuoti

TAUTINIO PAVELDO PRODUKTĄ, TRADICINIŲ AMATŲ MOKYMO PROGRAMĄ, TRADICINę MUGĘ

____________ Nr. _____

(data)

* Prašymas priimtas

* Prašymas atmestas

 

* (Prašymą užregistravusio tarnautojo pareigos)        (Vardas ir pavardė)          (Parašas)

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

1. Fizinio asmens duomenys:

1.1. Vardas ir pavardė

1.2. Asmens kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Nurodoma pagal fizinio asmens piliečio paso ar asmens tapatybės kortelės duomenis)

2. Juridinio asmens duomenys:

2.1. Pavadinimas

2.2. Juridinio asmens registracijos kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Nurodomas kodas pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimą)

2.3. Įsteigimo data |__|__|__|__| |__|__| |__|__|

(Nurodoma įsteigimo data pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimą)

3. Duomenys pasiteirauti (nurodoma pareiškėjo adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas, kuriuo bus galima susisiekti su pareiškėju prašymo vertinimo metu):

Savivaldybė

Seniūnija/miestas/kaimas

Gatvė

Namo Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Buto Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|

Pašto indeksas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Telefono Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Fakso Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

El. paštas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

II. INFORMACIJA APIE PRAŠOMUS SERTIFIKUOTI TAUTINIO PAVELDO PRODUKTUS, TRADICINIŲ AMATŲ MOKYMO PROGRAMAS, TRADICINES MUGES

1. Sertifikuojamas objektas

Tautinio paveldo produktas

Tradicinių amatų mokymo programa

Tradicinė mugė

(Pažymima ženklu „X“)

2. Tautinio paveldo produktų grupė

I grupė – tradiciniai gaminiai

II grupė – tradicinių veislių augalai, gyvūnai ir jų produktai

III grupė – tradicinės paslaugos

(Pažymima ženklu „X“)

3. Tautinio paveldo produkto pavadinimas

(Pildoma, jeigu prašoma sertifikuoti tautinio paveldo produktą)

4. Tradicinių amatų mokymo programos pavadinimas

(Pildoma, jeigu prašoma sertifikuoti tradicinių amatų mokymo programą)

5. Tradicinės mugės pavadinimas

(Pildoma, jeigu prašoma sertifikuoti tradicinę mugę)

III. PRIDEDAMi DOKUMENTAI

(Šioje lentelėje pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisyklių 5 punkte nustatytų reikiamų dokumentų sąrašą nurodo pridedamus dokumentus ir dokumentų puslapių skaičių)

Eil.

Nr.

Dokumento pavadinimas

Puslapių skaičius

1.          

|__|__|

n

|__|__|

 

____________________________________ __________ ______________________

(juridinio asmens atstovo pareigų pavadinimas)               (parašas)                    (vardas ir pavardė)

                                                                                      A. V.


Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisyklių

2 priedas

 

(Tautinio paveldo produkto sertifikato forma)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

(Tautinio paveldo produkto ženklas)

TAUTINIO PAVELDO PRODUKTO

S E R T I F I K A T A S

(Data) Nr. xxxxx

Vilnius

 

Patvirtinama, kad .............................................................................................................

                               (tautinio paveldo produkto pavadinimas, grupė, sritis, rūšis, porūšis, kategorija)

......................................................................................., kurio gamintojas ir (arba) tiekėjas yra ......................................................................................................................................................,

(vardas ir  pavardė, asmens kodas ir (arba) juridinio asmens pavadinimas, registracijos kodas)

atitinka Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo ir tautinio paveldo produktų sertifikavimo reikalavimus.

  

Žemės ūkio ministras

 

 A.V.

 

Registracijos Nr. ......

200 ...m. ………….. d.

 


Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisyklių

3 priedas

 

(Tautinio paveldo produkto sertifikato forma)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

(Tautinio paveldo produkto ženklas)

TRADICINIŲ AMATŲ MOKYMO PROGRAMOS

S E R T I F I K A T A S

(Data) Nr. xxxxx

Vilnius

 

 

Patvirtinama, kad .............................................................................................................,

                      (tradicinių amatų mokymo programos pavadinimas)

kurią vykdo .................................................................................................................................,

          (vardas ir pavardė, asmens kodas ir (arba) juridinio asmens pavadinimas, registracijos kodas)

atitinka Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo ir tradicinių amatų mokymo programos sertifikavimo reikalavimus.

Žemės ūkio ministras

       

 A.V.

 

Registracijos Nr. ......

200 ... m. ………….. d.

 


Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisyklių

4 priedas

 

(Tradicinės mugės sertifikato forma)


TRADICINĖS MUGĖS

 S E R T I F I K A T A S

(Data) Nr. xxxxx

 

Vilnius

 

Patvirtinama, kad ...............................................................................................................,

        (tradicinės mugės pavadinimas)

kurią organizuoja ............................................................................................................................

                (vardas ir pavardė, asmens kodas ir (arba) juridinio asmens pavadinimas, registracijos kodas)

........................................................................................................................................................,

(data ir vieta)

atitinka Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo ir tradicinės mugės sertifikavimo reikalavimus.

 

 

Žemės ūkio ministras

     

A.V.     

Registracijos Nr. ......

200 ... m. ………….. d.

 


Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisyklių

5 priedas

 

(Prašymo sertifikuoti (atestuoti) tradicinių amatų meistrą formos pavyzdys)

 

___________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________

(juridinio asmens r. k. ar fizinio asmens a. k., adresas, tel. Nr., faksas, el. paštas)

 

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministerijai

 

PraŠYMAS SERTIFIKuoti (ATESTUOTI)

TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRĄ

____________ Nr. _____

(data)   

* Prašymas priimtas

* Prašymas atmestas

 *(Prašymą užregistravusio tarnautojo pareigos)        (Vardas ir pavardė)         (Parašas)

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

1. Asmens duomenys:

1.1. Vardas ir pavardė

1.2. Asmens kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Nurodoma pagal fizinio asmens piliečio paso ar asmens tapatybės kortelės duomenis)

2. Duomenys pasiteirauti (nurodoma pareiškėjo adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas, kuriuo bus galima susisiekti su pareiškėju prašymo vertinimo metu):

Savivaldybė

Seniūnija/miestas/kaimas

Gatvė

Namo Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Buto Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|

Pašto indeksas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Telefono Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Fakso Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

El. paštas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

3. Tradicinio amato grupė ir pavadinimas

(Nurodoma amato, kuriuo verčiasi pareiškėjas, grupė (pagal Tautinio paveldo produktų įstatymą) ir pavadinimas)

II. PRIDEDAMi DOKUMENTAI

(Šioje lentelėje pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisyklių 19 punkte nustatytų reikiamų dokumentų sąrašą nurodo pridedamus dokumentus ir dokumentų puslapių skaičių)

Eil.

Nr.

Dokumento pavadinimas

Puslapių skaičius

2.          

|__|__|

n

|__|__|

 

 

______________________________________ __________ ______________________

 (juridinio asmens atstovo pareigų pavadinimas)                     (parašas)               (vardas ir pavardė)

                                                        

                                                          A. V.

 

 

 


Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisyklių

6 priedas

 

 

(Tradicinių amatų meistro pažymėjimo forma)

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

(Tautinio paveldo produkto ženklas)


 

........................................................

(tradicinio amato pavadinimas)

 

TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRO
 P A Ž Y M Ė J I M A S

(Data) Nr. xxxxx

 

Vilnius

Liudija, kad ......................................................................................................................

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

atitinka Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo ir tradicinių amatų meistro sertifikavimo (atestavimo) reikalavimus.

Žemės ūkio ministras

 A.V.

Registracijos Nr. ......

200 ... m. ………….. d.

 

 * Duomenis įrašo Žemės ūkio ministerija.

* Duomenis įrašo Žemės ūkio ministerija.

 

 Naujienų prenumerata