\r\nmobil porno\r\nrokettube\r\nporno video\r\nporno izle\r\n
Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. gegužės 27 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ ATITIKTIES TRADICIJAI KRITERIJŲ APRAŠO IR TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ ATITIKTIES LIETUVIŲ ETNINEI KULTŪRAI VERTINIMO RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

2008 m. rugsėjo 11 d. Nr. 3D-498
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 77-3043) 7 straipsnio 2 dalies 5 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. 1039 „Dėl įgaliojimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai atlikti Tautinio paveldo produktų institucijos funkcijas“ (Žin., 2007, Nr. 105-4302),

t v i r t i n u pridedamus:

1. Tautinio paveldo produktų atitikties tradicijai kriterijų aprašą.

2. Tautinio paveldo produktų atitikties lietuvių etninei kultūrai vertinimo rodiklius.

Žemės ūkio ministrė                                                               Kazimira Danutė Prunskienė

_______________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 3D-498

TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ ATITIKTIES TRADICIJAI KRITERIJŲ APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tautinio paveldo produktų atitikties tradicijai kriterijų aprašas (toliau – aprašas) nustato kriterijus, kuriuos turi atitikti sertifikuojami gaminiai, augalai, gyvūnai ir jų produktai, paslaugos, mugės ir amatų mokymo programos siekiant juos pripažinti tradiciniais, taip pat nustato tradicinių amatų meistro kvalifikacijos reikalavimus.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas (Žin., 1999, Nr. 82-2414), Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 77-3043) ir kiti teisės aktai.

II. ATITIKTIES KRITERIJAI

3. Gaminių atitikties kriterijai yra istoriškumas, kilmė (paplitimas), gamybos ar organizavimo būdas.

4. Gaminiai pripažįstami tradiciniais, jeigu atitinka:

4.1. šiuos istoriškumo kriterijus:

4.1.1. gaminiai gaminami ir (arba) amatas perduodamas iš kartos į kartą;

4.1.2. gaminiai gaminami ir (arba) amatu verčiamasi ne mažiau kaip 100 metų.

4.2. vieną iš šių kilmės (paplitimo) reikalavimų:

4.2.1. gaminiai gaminami ir (arba) amatu verčiamasi visoje Lietuvoje ar Lietuvos etnografiniame regione (-uose);

4.2.2. gaminiai gaminami ir (arba) amatu verčiamasi konkrečioje vietovėje, taip pat jie yra žinomi visoje Lietuvoje ar Lietuvos etnografiniame regione (-uose).

4.3. vieną iš šių gamybos ar organizavimo būdo reikalavimų:

4.3.1. pagaminti naudojant rankų darbą, senąsias gamybos technologijas – įrankius, padargus, įrenginius, tradicines žaliavas;

4.3.2. pagaminti naujomis technologijomis, tačiau atitinkančiomis senąsias ir išsaugant unikalias tradicines gaminių savybes ir sudėtį.

5. Tradicinėmis augalų veislėmis pripažįstamos augalų veislės, kurios auginamos ne mažiau kaip 50 metų arba buvo auginamos Lietuvoje ne mažiau kaip prieš 50 metų.

6. Tradicinėmis gyvūnų veislėmis pripažįstamos gyvūnų veislės, kurios yra saugotinos pagal Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-58 (Žin., 2008, Nr. 20-745), ir kurių visų organizmo paveldėtų faktorių visuma susiformavo dėl selekcijos, aplinkos, laiko sąveikos ir išlaikė veislės susiformavimo pradžioje turėtą genotipą.

7. Tradiciniais produktais pripažįstami tradicinių veislių augalų ir gyvūnų produktai gauti ir (arba) pagaminti pagal šio aprašo 4.3 punkte nurodytus atitikties kriterijus.

8. Tradicinėmis paslaugomis pripažįstamos paslaugos, kurios atitinka šiuos istoriškumo reikalavimus:

8.1. paslauga teikiama iš kartos į kartą;

8.2. paslauga teikiama ne mažiau kaip 100 metų;

8.3. paslauga yra žinoma kaip etninės kultūros gyvoji tradicija.

9. Renginys pripažįstamas tradicine muge, jeigu atitinka šiuos reikalavimus:

9.1. turi istoriškai susiklosčiusias tradicijas: vyksta ne mažiau kaip 75 metus arba vyko ne mažiau kaip prieš 75 metus ir tai liudija renginio tradicijas įrodanti dokumentinė medžiaga, archyviniai įrašai;

9.2. daugiau kaip pusė parduodamų gaminių ir teikiamų paslaugų yra tautinio paveldo produktai;

9.3. pagrindinis tikslas – tautinio paveldo produktų realizavimas ir tradicinių amatų demonstravimas.

10. Tradicinėmis amatų mokymo programomis pripažįstamos programos, kurios atitinka šiuos reikalavimus:

10.1. teisės aktų mokymo programoms nustatytus reikalavimus;

10.2. yra nurodyta, kokių tradicinių gaminių gamybos ar tradicinio amato turi būti mokoma ir kokia mokymo trukmė.

11. Amatininkas pripažįstamas tradicinių amatų meistru, jei atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:

11.1. turi tautinio paveldo produktų gamybai ir (arba) tradicinėms paslaugoms teikti reikalingą kvalifikaciją ir verčiasi tradiciniu amatu ne mažiau kaip 3 metus;

11.2. verčiasi tradiciniu amatu ne mažiau kaip 10 metų;

11.3. turi Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2002; 2004, Nr. 153-5573) pagrindu suteiktą meno kūrėjo statusą ir verčiasi tradiciniu amatu ne mažiau kaip 5 metus.

_______________Naujienų prenumerata