Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. vasario 26 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.

2009-04-28

Saulėtekio komisija skelbia verslo pavasarį

Verslo aplinkos gerinimo (Saulėtekio) komisija Vyriausybei pateikė pasiūlymų dėl verslo aplinkos gerinimo ir verslo veiklos sąlygų palengvinimo, kurie Vyriausybės pasitarime bus svarstomi trečiadienį, balandžio 29 dieną.  

„Kartu su verslo atstovais suradome sprendimus ekonominių ir teisinių verslo stabdžių panaikinimui. Tai – konstruktyvūs ir ne kartą pamatuoti siūlymai. Norint pasiekti mūsų tikslą biurokratinę naštą verslui iki 2011 m. pabaigos sumažinti 30 proc., labai svarbu, kad šie siūlymai kuo greičiau įgautų teisinį pamatą ir būtų tinkamai įgyvendinti“,  – sako ūkio ministras, Saulėtekio komisijos vadovas Dainius Kreivys.

Ūkio ministerija yra sudariusi septynias Saulėtekio komisijos darbo grupes, kurios kartu su verslininkais peržiūrėjo visas su verslo aplinka susijusias sritis ir su verslo atstovais parengė pasiūlymus, kaip ją gerinti. Savo ruožtu Vyriausybė pagal savo kompetenciją priims atitinkamus sprendimus arba atitinkamoms institucijoms paves parengti sprendimų projektus.

Tarp Darbo rinkos reguliavimo grupės pasiūlymų – biurokratinę naštą verslui mažinančios galimybės atsisakyti privalomo darbuotojo pažymėjimo, alternatyviais būdais priimamą darbuotoją supažindinti su jo darbą reglamentuojančiais dokumentais, Darbo inspekcijos kompetencijos siaurinimas iki darbo saugos klausimų ir kiti.

Siūloma didinti darbo laiko reguliavimo lankstumą – tai sudarytų prielaidas organizuoti darbo laiką įmonėje darbuotojo ir darbdavio susitarimu (organizuojant viršvalandinį darbą, taikant ne visą darbo laiką ekonominių sunkumų laikotarpiu ir kt.), tačiau išlaikant bendrus paros, savaitės nepertraukiamojo poilsio reikalavimus.

Taip pat siekiama liberalizuoti darbuotojų priėmimo (atleidimo) reglamentavimą, nes dabartinė tvarka neskatina darbdavių kurti naujų darbo vietų, kartu didindama užimtumo problema. Siūloma tobulinti darbo ginčų reguliavimą, prioritetą skiriant kolektyviniams susitarimams.

Šios darbo grupės siūlymų sąraše – taip pat nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo mechanizmo tobulinimas, darbo apmokėjimo reguliavimo lankstumo didinimas, darbuotojų atstovų vaidmens koregavimas ir kt.

Viešųjų pirkimų tobulinimo darbo grupė siūlo nuo 2010 m. sausio 1 d. atsisakyti prievolės perkančiosioms organizacijoms „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ spausdinti skelbimus apie viešuosius pirkimus, o juos skelbti tik Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tai leistų sutaupyti skelbimams spausdinti skiriamas lėšas, taip pat sutrumpintų pirkimų paskelbimo laiką.

Siūloma nustatyti, kad perkančiosioms organizacijoms nereikėtų gauti Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutikimo, siekiant pakeisti viešųjų pirkimų sutartis, o tarptautinių pirkimų atveju atmesti visus pasiūlymus. Tai leistų paspartinti viešųjų pirkimų procedūras ir sumažinti administracinę naštą.

Be to, siūloma nustatyti, kad nuo 2010 m. sausio 1 d. supaprastinti pirkimai iš Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nurodytų įmonių, tarp jų ir socialinių įmonių (toliau – socialinės įmonės) būtų vykdomi taikant bendrą rezervuotųjų pirkimų tvarką, kaip ji apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 13 straipsnyje, ir suteikta teisė Lietuvos Respublikos Vyriausybei nustatyti, kokią dalį visų perkančiosios organizacijos pirkimų turi sudaryti šiems ūkio subjektams rezervuoti pirkimai. Taip būtų užtikrinta konkurencija tarp socialinių įmonių ir skaidrumas vykdant tokius pirkimus.

Valstybės įstaigų veiksmų neigiamo poveikio verslo subjektų piniginiams srautams (likvidumui) mažinimo darbo grupė pateikė siūlymus supaprastinti mokestinės nepriemokos sumokėjimo termino atidėjimo arba mokestinės nepriemokos sumokėjimo termino išdėstymo sąlygas ir procedūras, panaikinant biurokratinius apribojimus, taip pat pasiūlė suteikti daugiau galimybių trečiajam asmeniui perimti kitų mokesčių mokėtojų mokestines nepriemokas.

Biurokratinės naštos verslui mažinimo darbo grupė rekomenduoja atsisakyti hipotekos teisėjo funkcijų registruojant sutartinę hipoteką, taip siekiant sutrumpinti registravimo procesą. Pagal dabartinį reguliavimą teisinis patikrinimas yra dubliuojamas, nes jį atlieka tiek notarai, tiek hipotekos teisėjai.

Taip pat siūloma parengti bendrą teisės aktą – Vyriausybės nutarimo projektą dėl bendros licencijų išdavimo tvarkos, įtvirtinantį neatidėliotinus veiksmus dėl notarinio tvirtinimo, valstybės institucijų bendradarbiavimo ir elektroninių priemonių panaudojimo. Šie veiksmai leis sumažinti verslui biurokratinę naštą, kurią sukelia reikalavimai kreipiantis dėl leidimų ar licencijų išdavimo pateikti įvairius notariškai patvirtintus dokumentus ar jų kopijas, kai nėra abejonės dėl jų autentiškumo. Šiuo metu taip pat reikalaujama pateikti duomenis ar dokumentus, kurie jau yra saugomi valstybės ar žinybiniuose registruose, nesudaromos galimybės visus reikalingus veiksmus atlikti elektroninėmis priemonėmis.

Teritorijų planavimo ir urbanistinio renovavimo sistemos tobulinimo darbo grupė siūlo supaprastinti detaliųjų planų tvirtinimo tvarką bei detaliojo planavimo procesą – nustatyti, kada nereikia rengti detaliųjų planų. Tai išspręstų sudėtingo ir ilgai trunkančio teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo proceso klausimą, pagreitintų pramoninių parkų infrastruktūros įrengimą ir sudarytų palankesnes sąlygas greičiau pritraukti tiesioginių užsienio investicijų.

Siūloma, kad teritorijose, kurioms yra patvirtintas savivaldybės teritorijos bendrasis planas ir nenumatyta statyti svarbių infrastruktūros objektų, detaliuosius planus tvirtintų ne savivaldybės taryba, o savivaldybės administracijos direktorius. Darbo grupė siūlo atsisakyti reikalavimo rengti detaliuosius planus, kai sklypai jungiami, dalijami, kai numatoma statyti naujus, rekonstruoti ar modernizuoti esamus statinius jau užstatytoje teritorijoje, kai žemės ūkio paskirties žemėje numatoma nustatyta tvarka įveisti mišką ir kitais atvejais.

Įmonių teisinės aplinkos tobulinimo darbo grupė pasiūlė supaprastinti individualių įmonių ir uždarųjų akcinių bendrovių steigimą. Siūloma nustatyti atvejus, kai steigiant individualias įmones ir uždarąsias akcinės bendrovės nebereikės tam tikrų dokumentų notarinio tvirtinimo.

Parengus ir patvirtinus Verslo aplinkos gerinimo komisijos (Saulėtekio komisijos) Įmonių teisinės aplinkos tobulinimo darbo grupės pasiūlymus įteisinančius teisės aktus, sumažėtų administracinė našta steigiamoms individualioms įmonėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms ir taip būtų pagerintos verslo sąlygos, operatyviau vyktų steigimo procedūros ir vėlesnis steigimo dokumentų keitimas. Be to, padidėtų individualių įmonių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kaip teisinių veiklos formų, patrauklumas kuriant verslą.

Verslo aplinkos gerinimas (Saulėtekis) yra Ekonomikos skatinimo plano (ESP) dalis. Šiuo planu siekiama sumažinti pasaulinės ekonominės krizės poveikį šalies ekonomikai, padėti verslui tęsti veiklą, o žmonėms – išsaugoti darbo vietas.

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos informacija


Atgal

Naujienų prenumerata